Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Kleuterbasis aan de
samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie
die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De
informatie op www.kleuterbasis.com wordt regelmatig aangevuld en
eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en
zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen
auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen
informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Kleuterbasis (ook niet via een eigen
netwerk). Kleuterbasis kan er niet voor instaan dat de informatie op
www.kleuterbasis.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt
geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze
zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg
ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald
doel of anderszins. Kleuterbasis sluit alle aansprakelijkheid uit voor
enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
www.kleuterbasis.com, het gebruik van informatie die door middel van
deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om
www.kleuterbasis.com te kunnen raadplegen.