Algemene voorwaarden

Laast gewijzigd: maart 2024


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Kleuterbasis B.V..
Hierna te noemen Kleuterbasis, gevestigd en kantoorhoudende te Borger.

1. Algemeen
1.1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten,
alle leveringen van goederen en/of diensten, alle handelingen en overeenkomsten van
verkoop of al dan niet nadere overeenkomsten van welke aard dan ook, door of met
Kleuterbasis. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te
worden. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering, overeenkomst of
handeling waarbij zij zijn gemaakt.
1.2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Kleuterbasis B.V., nader te
noemen Kleuterbasis. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere
(rechts)persoon, die met kleuterbasis een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te
sluiten, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en
erfgenamen.
1.3. Onderhavige voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op de door de cliënt
gehanteerde eigen voorwaarden, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen en vermeld, steeds vrijblijvend.
2.2 Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden
mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter
inzage gegeven worden.
2.3 Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten ons niet tot acceptatie van een
order. Bij niet aan- vaarding zullen wij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis stellen.
2.4 Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld, steeds
vrijblijvend.
2.5 In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren i.c. prijsverhoging door
toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belasting of heffingen, door de overheid
opgelegd, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen .

2.6 Het gebruik van Kleuterbasis /Kleuters in Beeld, verplicht cliënt zich om in ieder geval
gedurende vijf jaar de licenties af te nemen. Copyright, Trademark en Intellectual
Property (IP) auteursrechten liggen nogthans en blijven bij Kleuterbasis. Na de periode
van 5 jaar gelden licentieverplichtingen per jaar. Digitale koppelingen van en vanuit
Kleuterbasis zijn voorbehouden aan Kleuterbasis. (wijzigingen in aantallen
kleutergroepen rechtvaardigt aanpassing van de licentie-bedragen). Voor het werken met
Kleuterbasis/Kleuters in Beeld geldt een eerste licentiecontract van 5 jaar. Wilt u
voortijdig stoppen met Kleuterbasis dan dient dit verrekend te worden middels een
eindfactuur van Kleuterbasis B.V. De nog niet gefactureerde (van 5) licentiejaren worden
dan gefactureerd met een betalingstermijn van 30 dagen.

2.7 Opzeggen van (licentie)
contracten dienen uiterlijk vóór 31 oktober schriftelijk te geschieden.

3. Bestellingen ontvangen via internet
3.1 Bestellingen ontvangen via internet zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Annulering
van bestellingen via internet, zijn zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische
verzending van de bestelling(en). Ten aanzien van niet tijdig geannuleerde bestellingen
waarvan betaling uitblijft, is Kleuterbasis gerechtigd handelingskosten te berekenen.

4. Levering en transport
4.1 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de
wederpartij.
4.2 De bestelde goederen reizen voor rekening en risico van kleuterbasis. Het risico voor
de goederen gaat over op de wederpartij zodra die de goederen heeft ontvangen op het
afleveradres.
4.3 De wederpartij dient, indien bij aflevering van een zending een beschadiging wordt
geconstateerd, ofwel de zending te weigeren, ofwel binnen 24 uur vervoerschade te
melden bij vestiging van de betrokken vervoerder die de zending heeft afgeleverd. Mocht
het aantal colli niet overeenstemmen, dan is het van belang te tekenen voor het aantal
ontvangen colli.
4.4 Reclames op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch
uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen aan
Kleuterbasis te worden gerapporteerd. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen
kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond
bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het
moment waarop de reclame is afgewikkeld.
4.5 Reacties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na
ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij
geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reacties dienaangaande niet
meer in behandeling genomen.
4.6 Kleuterbasis is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke deelleveranciers
afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Leveringen binnen 30 dagen betekenen
leveringen binnen 30 werkdagen. (dus zonder vakantie, weekend, en zon- en
feestdagen).
4.7 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de aangegeven levertermijn
dus niet als fatale termijn.
4.8 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, staan
deze van de wederpartij beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 4.9
Eventuele specifieke wensen van de cliënt inzake het transport/de verzending worden
slechts uitgevoerd indien de cliënt schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten
daarvan te zullen dragen.
4.10 Kleuterbasis is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen de kosten in
rekening te brengen en op de factuur te vermelden. Verrekening geschiedt na
retourzending in onbeschadigde staat.
4.11 Zonder uitdrukkelijke toestemming worden door Kleuterbasis geen retourzendingen
aanvaard. Geaccepteerde retourzendingen i.v.m. door Kleuterbasis gemaakte fouten
reizen voor rekening en risico van Kleuterbasis. Geaccepteerde retourzendingen op
verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Kleuterbasis gemaakte fouten,
reizen voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede
een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, dan wel bijgesloten te worden. Na ontvangst
van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering
tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.
4.12 Kleuterbasis is gerechtigd om bij de retourzendingen welke niet zijn te wijten aan
door Kleuterbasis gemaakte fouten, 10% verwerkingskosten in rekening te brengen, met
een minimum van € 7,50. 4.13 Cliënt verleent Kleuterbasis toestemming om haar via
elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van
ontwikkelingen, producten en diensten. 4.14 Wanneer bij postale leveringen
verzendkosten van toepassing zijn is Kleuterbasis gerechtigd de kosten van
aangetekende verzendingen te berekenen, mits deze van toepassing zijn.

5. Garantie
5.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen verleent Kleuterbasis 2
maanden garantie m.b.t. de door Kleuterbasis geleverde producten. Deze garantie
beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die een
oorzaak hebben in de enige vorm van slijtage of aan verbruik onderhevige onderdelen
van het geleverde.
5.2 Op door derden aan Kleuterbasis geleverde onderdelen wordt door Kleuterbasis niet
langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan Kleuterbasis verleent.
5.3 De garantie vervalt, indien door de wederpartij, en/of door hem ingeschakelde
derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
5.4 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of de door hem
ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden
uitgevoerd.
5.5 Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal Kleuterbasis
allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangen wij ter voldoening aan onze
garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
Kleuterbasis sluit evt. aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.
5.6 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig,
nakomt, dan is Kleuterbasis niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Kleuterbasis tot op het
moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten.
6.2 Geleverde goederen kunnen terstond door Kleuterbasis worden teruggevorderd,
indien de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt, of Kleuterbasis gegronde
redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal
houden. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening
worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de
goederen bij terugname zullen blijken te hebben.
6.3 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie
van de tegenpartij of overlijden wanneer de tegenpartij een natuurlijk persoon is, is
Kleuterbasis gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde
terug te vorderen. Kleuterbasis is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze
zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zo nodig te betreden.
Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In deze gevallen zal elke vordering van Kleuterbasis op de wederpartij direct en volledig
opeisbaar zijn.
6.4 Door Kleuterbasis geleverde goederen mogen niet in onderpand worden gegeven en
evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: niet toerekenbare niet-nakoming door
één der partijen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere
partij niet meer kan worden verlangd.
7.2 Ingeval Kleuterbasis door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de
overeenkomst uit te voeren, heeft Kleuterbasis het recht om zonder rechterlijke
tussenkomst de uitvoering van de oude overeenkomst te laten vervallen en vervolgens,
op het moment dat de omstandigheid die de overeenkomst oplevert zich niet meer
voordoet, een nieuwe overeenkomst tot stand te brengen. Dit zonder dat Kleuterbasis tot
enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
7.3 Bij overmacht van naar ons inziens blijvende aard kunnen partijen een regeling
treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
7.4 Kleuterbasis is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering
van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van
overmacht.
7.5 De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de
andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.

8. Onvoorziene omstandigheden
8.1 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de
wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst niet mag verwachten, mag de meest gerede partij zich tot de
rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk
ontbinden.

9. Betalingen
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden volgens de
termijn vermeldt op de factuur, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door
ons opgegeven bank- of postrekening.
9.2 Betaling wordt door Kleuterkracht als eerst als ontvangen beschouwd, zodra dit
bedrag is bijgeschreven op één van Kleuterbasis bank- of postbank rekeningen.
9.3 Indien een bestelling slechts gedeeltelijk is geleverd, dient de wederpartij binnen de
gestelde betalingstermijn het daarmee overeengekomen gedeelte van de factuur te
betalen.
9.4 Indien de wederpartij een door Kleuterbasis als terecht bevonden reclame heeft
gemaakt, dient hij de wel correct geleverde goederen binnen de gestelde
betalingstermijn te voldoen.
9.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt door Kleuterbasis rente berekend
over het gehele door de wederpartij verschuldigde bedrag van minimaal 1% per maand
of gedeelte daarvan.
9.6 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van
eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening
van de oudste openstaande facturen.
9.7 Indien Kleuterbasis na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met
omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen
niet zal nakomen- ook nadat Dorr een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd –
heeft Kleuterbasis het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te
vorderen en/of te vorderen dat de wederpartij binnen een door Kleuterbasis te bepalen
termijn en op de wijze zoals door Kleuterbasis zal worden aangegeven, zekerheid stelt
voor nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste
vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Kleuterbasis
niet tot (verdere) uitvoering van deze of enige andere door de wederpartij met
Kleuterbasis gesloten overeenkomst verplicht.
9.8 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een
aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Kleuterbasis aan een
derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het
bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten te stellen op minimaal 15% exclusief
BTW, van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,– vermeerderd met de
vertragingsrente ex artikel 8.5, onvermeerderd het recht aan te tonen, dat ter zake van
buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag aan Kleuterbasis in rekening wordt
gebracht, welke hogere kosten dan ook worden doorberekend aan de wederpartij. Als
scholen die Kleuterbasis/Kleuters in Beeld gebruiken de betalingstermijn met 3 weken
overschrijden dan kan de code de-actief worden. Activeren van de code brengt enige
administratie en handelingskosten met zich mee te weten € 25,00.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Kleuterbasis ter zake van gebreken aan geleverde zaken
of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is
onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.
10.2 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw,
zijn wij niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct
of indirect, waaronder schade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen,
zowel bij de wederpartij als bij derden.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Op alle documenten van Kleuterbasis liggen de auteursrechten, (Copyright) en het
Intellectual Property, (IP) alsook het trademark (TM) van de diverse afbeeldingen bij
Kleuterbasis. Ook na aanschaf door cliënt van Kleuterbasis producten, mag niets zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleuterbasis worden openbaar gemaakt en
of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie/reprografie, scanning,
computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking,
microfilm, geluidskopie, film- of videokopie of op welke wijze dan ook. 11.2 Inlog codes
worden verstrekt om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden achter de website
van Kleuterbasis. Deze codes zijn voor persoonlijk gebruik! Bij verspreiding en of
misbruik van het gebruik van inlog codes kan Kleuterbasis de toegang voor cliënt
blokkeren en of geheel intrekken. Voor cliënt blijft echter de jaarbundel overeenkomst
overeind, echter dan zonder de inlog mogelijkheden. 11.3 De wederpartij is gehouden
Kleuterbasis te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten,
welke ten laste van Dorr mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen D
Kleuterbasis terzake schending van rechten, waaronder onder meer octrooi- en
auteursrechten, de gebruikelijke gegevens of modellen en dergelijke, welke ons door of
vanwege de wederpartij voor de uitvoering van enige opdracht aan Kleuterbasis zijn
verstrekt. Bovendien is Kleuterbasis gerechtigd ingeval van aanspraak wegens schending
van rechten de verwerking of de vervaardiging en/of levering terstond te staken. 11.4
Scholen die met Kleuterbasis werken mogen Kleuterbasis niet verspreiden onder andere
scholen

12. Bewijs

12.1 Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de
administratieve gegevens van Kleuterbasis beslissend.

13. Rechtskeuze en bevoegde rechter 

13.1 Op de overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het
Nederlands Recht bij uitsluiting van toepassing.
13.2 Alle geschillen- kort geding en voorlopige beslaglegging daaronder begrepen – die
ontstaan naar aanleiding van de in het vorig lid bedoelde overeenkomsten zullen door de
bevoegde rechter te Assen worden berecht, tenzij Kleuterbasis er de voorkeur aan geeft
zich aan het oordeel van een andere bevoegde rechter te onderwerpen, behoudens de
bevoegdheid van de kantonrechter volgende de wet.

Winkelwagen